EU

EU

1/3 e popullatës në Shqipëri ose 867 mijë qytetarë kanë leje qëndrimi në BE

Posted in 22 May 2019

Related article

View archive of news